Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
clutch
/klʌtʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • ổ trứng ấp
 • ổ gà con
 • sự giật lấy, sự chộp lấy
  • to make a clutch at something
   giật lấy cái gì
 • sự nắm chặt, sự giữ chặt
 • ((thường) số nhiều) vuốt, nanh vuốt
  • to get into someone's clutches
   mắc vào nanh vuốt ai; mắc vào tay ai
  • to get out of someone's clutches
   thoát khỏi nanh vuốt của ai
  • to be in the clutch of fute
   do số mệnh định đoạt
 • (kỹ thuật) khớp; khớp ly hợp
  • cone clutch
   khớp ly, hợp côn
động từ
 • giật, chộp, bắt lấy
 • bám chặt, nắm chặt, giữ chặt
  • to clutch at something
   nắm chặt cái gì
IDIOMS
 • a drowning man will clutch at a straw
  • sắp chết đuối thì vớ được cọng rơm cũng bám lấy
Related search result for "clutch"
Comments and discussion on the word "clutch"