Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
seize
/si:z/
Jump to user comments
động từ
 • chiếm đoạt, cướp lấy, nắm lấy
  • to seize an opportunity
   nắm lấy cơ hội
  • to seize power
   cướp chính quyền, nắm chính quyền
 • tóm bắt (ai)
 • nắm vững, hiểu thấu
  • to seize the essence of the matter
   nắm vững được thực chất của vấn đề
 • cho chiếm hữu ((cũng) seise)
 • (pháp lý) tịch thu, tịch biên
 • (hàng hải) buộc dây
  • to seize ropes together
   buộc dây buồm lại với nhau
  • to seize somebody up
   buộc ai (vào cột buồm...) để đánh
 • (kỹ thuật) bị kẹt, kẹt chặt
IDIOMS
 • to be seized by panic
  • thất kinh, hoảng sợ
 • to be seized with apoplexy
  • (y học) (xem) apoplexy
danh từ
 • (kỹ thuật) sự kẹt máy
Related search result for "seize"
Comments and discussion on the word "seize"