Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
clench
/klentʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đóng gập đầu (đinh) lại
 • sự ghì chặt, sự siết chặt
 • lý lẽ vững chắc, lý lẽ đanh thép
 • (hàng hải) múi dây buộc vào vòng neo
ngoại động từ
 • nghiền, siết, mím, nắm chặt
  • to clench one's teeth
   nghiến răng
  • to clench one's lips
   mím môi
  • to clench one's fist
   nắm chặt tay lại
 • (hàng hải) buộc chặt (dây thừng)
 • giải quyết, thanh toán
  • to clench a matter
   giải quyết một vấn đề
 • xác nhận; làm cho không bác lại được (lý lẽ, luận điểm)
nội động từ
 • bị đóng gập đầu lại (đinh)
 • nghiến (răng), siết chặt, nắm chặt (tay)
 • ôm chặt, ghì chặt
Related words
Related search result for "clench"
Comments and discussion on the word "clench"