Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
commission
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • ban
  • Commission d'examen
   ban chấm thi
 • việc ủy thác, việc giao cho
  • S'acquitter pleinement de sa commission
   làm trọn công việc được giao
 • việc làm giùm; thơ chuyển giùm
 • tiền hoa hồng
 • sự phạm
  • La commission d'un délit
   sự phạm tội
 • (số nhiều) (thân mật) hàng mua
  • Rapporter les commissions à la maison
   đem hàng mua về nhà
  • faire la grosse commission
   (ngôn ngữ nhi đồng) đi ị
  • faire la petite commission
   (ngôn ngữ nhi đồng) đi tè
Related search result for "commission"
Comments and discussion on the word "commission"