Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
commission
/kə'miʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • lệnh, mệnh lệnh
 • nhiệm vụ, phận sự
  • to be on the commission
   đang thi hành nhiệm vụ (của một quan toà)
 • sự uỷ nhiệm, sự uỷ thác; công việc uỷ nhiệm, công việc uỷ thác
  • in commission
   được uỷ nhiệm
 • hội đồng uỷ ban
  • commission of inquiry
   hội đồng (uỷ ban) điều tra
  • to put an offices in commission
   đặt một cơ quan dưới sự quản lý của một hội đồng
 • tiền hoa hồng
  • sale on commission
   sự bán hàng ăn tiền hoa hồng
 • sự phạm, sự can phạm
  • the commission of a crime
   sự phạm tội
 • (quân sự) bằng phong các cấp sĩ quan
 • (hàng hải) sự trang bị vũ khí
  • to be in commission
   đã được trang bị đầy đủ, sẵn sàng chiến đấu (tàu chiến)
  • to be out of commission
   không được trang bị đầy đủ, không sẵn sàng chiến đấu (tàu chiến)
ngoại động từ
 • uỷ nhiệm, uỷ thác
  • to commission someone to do something
   uỷ thác ai làm việc gì
 • (hàng hải) ra lênh (cho một chiếc tàu) gia nhập đội tàu thường trực; bổ nhiêm (một sĩ quan) chỉ huy tàu chiến; nhận chức chỉ huy (một chiếc tàu)
 • đặt làm, đặt mua (một bức tranh...)
Related search result for "commission"
Comments and discussion on the word "commission"