Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
confier
Jump to user comments
ngoại động từ
 • giao, gửi, phó thác
  • Confier son enfant à un ami
   gửi con cho bạn
  • Confier une charge
   giao nhiệm vụ
 • thổ lộ
  • Confier ses secrets à un ami
   thổ lộ chuyện kín với bạn
 • (văn học) đưa vào, để vào
  • Confier des semences à la terre
   gieo hạt giống vào đất
Related words
Related search result for "confier"
Comments and discussion on the word "confier"