Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), English - Vietnamese)
cornu
Jump to user comments
tính từ
 • có sừng
 • có góc, có mỏm
  • Béret cornu
   mũ bê rê có mỏm
  • idées cornues
   ý kiến kỳ quặc
danh từ giống cái
 • (hóa học) bình cổ cong
 • (kỹ thuật) lò cất
Related search result for "cornu"
Comments and discussion on the word "cornu"