Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
damning
/'dæmiɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự chê trách, sự chỉ trích; sự kết tội
 • sự chê, sự la ó (một vở kịch)
 • sự làm hại, sự làm nguy hại; sự làm thất bại
 • sự đoạ đày
 • sự nguyền rủa, sự chửi rủa
tính từ
 • chê trách, chỉ trích; kết tội
 • làm hại, làm nguy hại; làm thất bại
 • đoạ đày
 • nguyền rủa, chửi rủa
IDIOMS
 • damning evidence
  • chứng cớ làm cho ai bị kết tội
Related search result for "damning"
Comments and discussion on the word "damning"