Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
doing
/'du:iɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự làm (việc gì...)
  • there is a great difference between doing and saying
   nói và làm khác nhau xa
 • ((thường) số nhiều) việc làm, hành động, hành vi
  • here are fine doing s indeed!
   đây là những việc làm đẹp đẽ gớm!
 • (số nhiều) biến cố; đình đám, tiệc tùng, hội hè
  • great doings in the Balkans
   những biến cố lớn ở vùng Ban-căng
  • there were great doing at the town hall
   ở toà thị chính có tiệc tùng lớn
 • (số nhiều) (từ lóng) những cái phụ thuộc, những thức cần đến
Related search result for "doing"
Comments and discussion on the word "doing"