Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
demander
Jump to user comments
ngoại động từ
 • xin, cầu xin; đòi, yêu cầu
  • Demander une faveur
   cầu xin một ơn huệ
  • Demander à parler
   xin được nói
 • kiện, đòi
  • Demander des dommages
   kiện đòi bồi thường
 • đòi hỏi, cần phải
  • La terre demande de la pluie
   đất đòi phải có mưa
  • Ce travail demande trois jours
   công việc này cần phải ba ngày
 • mời, tìm
  • Demander un médecin
   mời thầy thuốc
 • hỏi làm vợ (cũng demander en normal)
  • Demander une jeune fille
   hỏi một cô con gái làm vợ
 • hỏi
  • Demander son chemin
   hỏi đường
  • demander raison à quelqu'un
   yêu cầu ai phải giải thích
  • demander raison d'une offense
   (từ cũ, nghĩa cũ) đòi phải đền tội xúc phạm
  • je vous demande un peu!
   (thân mật) thế à!
  • ne demander qu'à
   chỉ mong được (làm gì)
  • ne pas demander mieux
   không mong gì hơn
  • ne pas demander son reste
   (im lặng rút lui) không nài thêm nữa
Related search result for "demander"
Comments and discussion on the word "demander"