Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
difference
/'difrəns/
Jump to user comments
danh từ
 • sự khác nhau, tình trạng khác nhau; tính khác nhau; sự chênh lệch
  • a difference in age
   sự khác nhau về tuổi tác
 • sự bất đồng; mối bất hoà, mối phân tranh; sự cãi nhau
  • differences of opinion
   những sự bất đồng về ý kiến
  • to settle a difference
   giải quyết một mối bất hoà
 • sự chênh lệch về giá cả (hối phiếu... trong những thời gian khác nhau)
 • dấu phân biệt đặc trưng (các giống...)
 • (toán học) hiệu, sai phân
  • difference of sets
   hiệu của tập hợp
  • difference equation
   phương trình sai phân
IDIOMS
 • to make a difference between
  • phân biệt giữa; phân biệt đối xử
 • it make a great difference
  • điều đó quan trọng; điều đó làm cho sự thể thay đổi hoàn toàn
 • to split the different
  • (xem) split
 • what's the different?
  • (thông tục) cái đó có gì quan trọng?
ngoại động từ
 • phân biệt, phân hơn kém
 • (toán học) tính hiệu số, tính sai phân
Related search result for "difference"
Comments and discussion on the word "difference"