Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
departure
/di'pɑ:tʃə/
Jump to user comments
danh từ
 • sự rời khỏi, sự ra đi, sự khởi hành
  • to take one's departure
   ra đi, lên đường
 • sự sao lãng (nhiệm vụ); sự đi trệch (hướng), sự lạc (đề)
 • (từ lóng) sự chệch hướng; sự đổi hướng
  • a new departure in politics
   một hướng mới về chính trị
 • (định ngữ) khởi hành; xuất phát
  • departure position
   vị trí xuất phát
Related search result for "departure"
Comments and discussion on the word "departure"