Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
doggery
/'dɔgəri/
Jump to user comments
danh từ
  • chó (nói chung); đành chó
  • cách ăn ở chó má, cách cư xử chó má
Related search result for "doggery"
Comments and discussion on the word "doggery"