Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
falseness
/'fɔ:lsnis/
Jump to user comments
danh từ ((cũng) falsity)
  • sự sai lầm
  • tính giả dối; tính lừa dối, tính lọc lừa, tính phản trắc
Related search result for "falseness"
Comments and discussion on the word "falseness"