Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
few
/fju:/
Jump to user comments
tính từ
 • ít vải
  • a man of few words
   một người ít nói
  • very few people
   rất ít người
  • every few minutes
   cứ vài phút
 • (a few) một vài, một ít
  • to go away for a few days
   đi xa trong một vài ngày
  • quite a few
   một số kha khá
danh từ & đại từ
 • ít, số ít, vài
  • he has many books but a few of them are interesting
   anh ấy có nhiều sách nhưng chỉ có một vài cuốn là hay
IDIOMS
 • a good few
  • một số kha khá, một số khá nhiều
 • the few
  • thiểu số; số được chọn lọc
 • some few
  • một số, một số không lớn
Related search result for "few"
Comments and discussion on the word "few"