Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
flatter
Jump to user comments
ngoại động từ
 • vuốt ve
  • Flatter un cheval
   vuốt ve con ngựa
 • làm cho thích, làm vui
  • La musique flatte l'oreille
   âm nhạc làm vui tai
 • nịnh hót, bợ đỡ
  • Les courtisans flattent le roi
   lũ nịnh hót nhà vua
 • tôn lên
  • Cette coiffure la flatte
   kiểu tóc đó tôn vẻ đẹp của cô ta lên
 • (từ cũ, nghĩa cũ) lừa dối
  • être flatté de
   cảm động vì
  • flatter quequ'un de
   làm cho ai mong nõi hão, gây hy vọng hão cho ai (về)
Related search result for "flatter"
Comments and discussion on the word "flatter"