Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
flotter
Jump to user comments
nội động từ
 • nổi
 • phấp phới; phảng phất; trôi nổi
  • Drapeau qui flotte au vent
   cờ phấp phới trước gió
  • Une bonne odeur qui flotte
   múi thơm phảng phất
  • Laisser flotter ses pensées
   buông trôi ý nghĩ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) do dự, phân vân
ngoại động từ
 • (Flotter du bois) thả bè gỗ
  • bois flotté
   gỗ thả bè
động từ không ngôi
 • (thông tục) mưa
  • Il flotte
   trời mưa
Related search result for "flotter"
Comments and discussion on the word "flotter"