Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
flimsy
/flimsy/
Jump to user comments
tính từ
 • mỏng manh, mỏng mảnh
 • hời hợt, nông cạn
  • a flimsy excuse
   lời cáo lỗi hời hợt; lý do hời hợt
  • a flimsy argument
   lý lẽ nông cạn
 • tầm thường, nhỏ mọn
danh từ
 • giấy mỏng (các phóng viên hay dùng để viết bài)
 • bài viết trên giấy mỏng (của các phóng viên)
 • (từ lóng) tiền giấy
Related words
Related search result for "flimsy"
Comments and discussion on the word "flimsy"