Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
slight
/slait/
Jump to user comments
tính từ
 • mỏng mảnh, thon, gầy, mảnh khảnh, yết ớt
  • a slight framework
   một cái khung yếu ớt
 • nhẹ, qua loa, sơ sài; không đang kể, mong manh
  • to have a slight cold
   bị cảm nhẹ
  • to make a slight inquiry into something
   điều tra sơ qua một việc gì
  • there is not the slightest excuse for it
   không có đến một lý do rất mong manh để bào chữa việc đó
  • a conclusion based on very slight observation
   một kết luận dựa trên một sự nhận xét rất qua loa
  • to take offence at the slightest thing
   mếch lòng về chuyện không đáng kể, hơi một tí thì mếch lòng
danh từ
 • sự coi thường, sự coi nhẹ, sự xem khinh
  • to put a slight upon a branch of study
   coi nhẹ một ngành học
ngoại động từ
 • coi thường, coi nhẹ, xem khinh
  • to slight one's work
   coi nhẹ công việc
Related search result for "slight"
Comments and discussion on the word "slight"