Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
floater
/floater/
Jump to user comments
danh từ
  • (thông tục) công nhân làm theo mùa, công nhân phụ động
Related search result for "floater"
Comments and discussion on the word "floater"