Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
from
/frɔm, frəm/
Jump to user comments
giới từ
 • từ
  • to start from Hanoi
   bắt đầu đi từ Hà-nội
  • to know someone from a child
   biết một người nào từ tấm bé
  • to count from one to ten
   đếm từ một đến mười
  • from morning till night
   từ sáng đến tối
  • from place to place
   từ nơi này sang nơi khác
  • a letter from home
   một bức thư (từ) nhà (gửi đến)
 • dựa vào, theo, do từ, xuất phát từ
  • to judge from appearances
   dựa vào (theo) bề ngoài mà xét đoán
 • khỏi, đừng; tách khỏi, rời xa, cách
  • to save a thing from damage
   giữ gìn một vật khỏi bị hư hỏng
  • to go [away] from house
   đi (xa) khỏi nhà
 • vì, do, do bởi
  • to tremble from fear
   run lên vì sợ hãi
 • với
  • to differ from others
   khác với những người khác; khác với những cái khác
 • bằng
  • wine is made from grapes
   rượu vang làm bằng nho
 • của (ai... cho, gửi, tặng, đưa)
  • gilfs from friends
   quà của bạn bè (gửi tặng)
IDIOMS
 • from of old
  • ngày xưa, ngày trước, thuở xưa, lâu rồi
   • I know it from of old
    tôi biết việc ấy đã lâu rồi
Related search result for "from"
Comments and discussion on the word "from"