Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
firm
/'fə:m/
Jump to user comments
danh từ
 • hãng, công ty
tính từ
 • chắc, rắn chắc
  • firm muscles
   bắp thịt rắn chắc
 • vững chắc; bền vững
  • a firm foundation
   nền tảng vững chắc
 • nhất định không thay đổi
  • firm prices
   giá nhất định
 • mạnh mẽ
  • a firm voice
   giọng nói mạnh mẽ
 • kiên quyết, vững vàng, không chùn bước
  • to firm measure
   biện pháp kiên quyết
  • a firm faith
   lòng tin sắt đá
  • a firm position (stand)
   lập trường kiến định
 • trung thành, trung kiên
IDIOMS
 • as firm as rock
  • vững như bàn thạch
 • to be on the firm ground
  • tin chắc
 • to take a firm hold of something
  • nắm chắc cái gì
phó từ
 • vững, vững vàng
  • to stand firm
   đứng vững
IDIOMS
 • to hold firm to one's beliefs
  • giữ vững niềm tin
ngoại động từ
 • làm cho vững vàng, làm cho chắc chắn
 • nền (đất)
 • cắm chặt (cây) xuống đất
nội động từ
 • trở nên vững chắc, trở nên rắn chắc
Related search result for "firm"
Comments and discussion on the word "firm"