Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
galaxy
/'gæləksi/
Jump to user comments
danh từ
  • (thiên văn học) ngân hà, thiên hà
  • (nghĩa bóng) nhóm tinh hoa, nhóm
    • a galaxy of talent
      nhóm những người có tài
Related search result for "galaxy"
Comments and discussion on the word "galaxy"