Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
gift
/gift/
Jump to user comments
danh từ
 • sự ban cho, sự cho, sự tặng
  • I would not take (have) it at a gift
   không cho tôi cũng lấy
 • quà tặng, quà biếu
  • birthday gifts
   quà tặng vào dịp ngày sinh
 • tài, thiên tài, năng khiếu
  • a gift for poetry
   tài làm thơ
  • the gift of the gab
   tài ăn nói
ngoại động từ
 • tặng, biếu, cho
 • ban cho, phú cho
Related search result for "gift"
Comments and discussion on the word "gift"