Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
grain
/grein/
Jump to user comments
danh từ (danh từ tập thể số ít)
 • thóc lúa
 • hạt, hột
  • a grain of rice
   hạt gạo
  • grains of sand
   hạt cát
 • một chút, mảy may
  • without a grain of love
   không một mảy may yêu thương
 • thớ (gỗ)
  • wood of fine grain
   gỗ thớ mịn
  • with the grain
   dọc thớ, thuận theo thớ
  • against the grain
   ngang thớ
 • tính chất, bản chất; tính tình, khuynh hướng
  • in grain
   về bản chất; triệt để, hoàn toàn
  • a rogue in grain
   một thằng chúa đểu
  • man of coarse grain
   người thô lỗ
 • Gren (đơn vị trọng lượng bằng 0, 0648 gam)
 • phẩm yên chi (để nhuộm); (thơ ca) màu nhuộm
 • (số nhiều) bã rượu
IDIOMS
 • to be (go) against the grain
  • trái ý muốn
 • dyed in grain
  • (xem) dye
ngoại động từ
 • nghiến thành hột nhỏ
 • làm nổi hột (ở bề mặt)
 • sơn già vân (như vân gỗ, vân đá)
 • nhuộm màu bền
 • thuộc thành da sần
 • cạo sạch lông (da để thuộc)
nội động từ
 • kết thành hạt
Related search result for "grain"
Comments and discussion on the word "grain"