Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
grouper
Jump to user comments
ngoại động từ
 • xếp thành từng nhóm, phân nhóm
  • Grouper des enfants
   xếp trẻ em thành từng nhóm
 • tập hợp
  • Grouper des faits
   tập hợp sự kiện
 • định nhóm máu
  • Grouper un blessé
   định nhóm máu của một người bị thương
Related search result for "grouper"
Comments and discussion on the word "grouper"