Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in Computing (FOLDOC))
joe
/dʤou/
Jump to user comments
danh từ
  • not for joe! tớ thì thôi!; thôi đừng cho tớ!
  • ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự), (từ lóng)) người lính ((cũng) Joe Blow)
Related search result for "joe"
Comments and discussion on the word "joe"