Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
légal
Jump to user comments
tính từ
 • hợp pháp, theo luật
  • Représentent légal
   người đại diện hợp pháp
  • Héritier légal
   người thừa kế theo luật
 • (do) luật định
  • Âge légal
   tuổi luật định
Related search result for "légal"
Comments and discussion on the word "légal"