Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
leaky
/'li:ki/
Jump to user comments
tính từ
  • có lỗ rò, có lỗ hở, có kẽ hở, có chỗ thủng
  • hay để lộ bí mật
  • hay đái rắt
Related words
Related search result for "leaky"
Comments and discussion on the word "leaky"