Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
lash
/læʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • dây buộc ở đầu roi
 • cái roi
 • cái đánh, cái quất; sự đánh, sự quất bằng roi
  • to be sentencel to the lash
   bị phạt roi, bị phạt đòn
 • lông mi ((cũng) eye lash)
 • sự mắng nhiếc, sự xỉ vả; sự chỉ trích, sự đả kích
  • to be under the lash
   bị đả kích gay gắt
động từ
 • đánh, quất
  • to lash a horse across the back with a whip
   quất roi vào lưng ngựa
  • to lash its tail
   quất đuôi vào hông (thú)
  • to lash against the windows
   tạt mạnh vào cửa sổ (mưa)
  • to lash [against] the shore
   đánh vào bờ, đập vào bờ (sóng)
 • kích thích, kích động
  • speaker lashes audience into a fury
   diễn giả kích động những người nghe làm cho họ phẫn nộ
 • mắng nhiếc, xỉ vả; chỉ trích, đả kích
 • buộc, trôi
  • to lash two things together
   buộc hai cái lại với nhau
IDIOMS
 • to lash out
  • đá bất ngờ (ngựa)
 • to lash out at someone
  • chửi mắng như tát nước vào mặt ai
 • to lash out into strong language
  • chửi rủa một thôi một hồi
Related search result for "lash"
Comments and discussion on the word "lash"