Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
libérer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • thả, phóng thích; thả lỏng
  • Libérer un prisonnier
   phóng thích một người tù
 • giải phóng
  • Libérer son pays
   giải phóng đất nước
  • Libérer le passage
   giải phóng lối đi
  • Réaction chimique qui libère de la chaleur
   phản ứng hóa học giải phóng nhiệt
 • cho giải ngũ (quân nhân)
Related search result for "libérer"
Comments and discussion on the word "libérer"