Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
longueur
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • chiều dài, bề dài
  • La longueur d'une route
   chiều dài con đường
  • Longueur d'un rectangle
   bề dài hình chữ nhật
  • Longueur d'assise
   chiều dài xây
  • Longueur de câble
   độ dài cáp (đơn vị chiều dài cũ bằng 120 m)
  • Longueur de coupe
   chiều dài cắt
  • Longueur de descente du poids
   chiều dài hạ quả dọi
  • Longueur d'encombrement
   chiều dài phủ bì
  • Longueur d'engrènement
   chiều dài đường ăn khớp
  • Longueur exploitée
   chiều dài khai thác (đường dây)
  • Longueur de fil d'une aiguille
   chiều dài đoạn chỉ xâu kim
  • Longueur focale
   tiêu cự
  • Longueur d'onde
   bước sóng
  • Longueur du parcours jusqu'à l'arrêt
   chiều dài đoạn hãm (từ lúc bắt đầu hãm đến lúc dừng hẳn)
  • Longueur du parcours de démarrage
   chiều dài đoạn chạy khi khởi động (từ lúc bắt đầu chuyển động đến lúc đạt tốc độ)
  • Longueur de roulement à l'atterrissage
   khoảng chạy hạ cánh
  • Longueur de roulement au décollage
   khoảng chạy cất cánh
  • Longueur virtuelle
   chiều dài ảo
  • Longueur hors tout
   chiều dài lớn nhất, chiều dài phủ bì
 • sự dài, tính dài
  • Longueur des jours
   ngày dài
  • Longueur d'une syllabe
   tính dài của một âm tiết
 • (số nhiều) đoạn dài dòng; thời gian kéo dài
  • éviter les longueurs
   tránh dài dòng
  • Les longueurs de la procédure
   thời gian kéo dài của thủ tục
 • (thể dục thể thao) thân
  • Cheval qui gagne de deux longueurs
   con ngựa về đích thắng hai thân
  • à longueur de
   suốt cả
  • à longueur de journée
   suốt cả ngày
  • en longueur
   theo chiều dọc
  • saut en longueur
   (thể dục thể thao) nhảy xa
  • tirer (traîner) en longueur
   kéo dài, lây nhây
Related words
Related search result for "longueur"
Comments and discussion on the word "longueur"