Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
languir
Jump to user comments
nội động từ
 • thiếu sinh động, thiếu hoạt bát, trì trệ
  • Conversation qui languit
   câu chuyện thiếu sinh động
  • L'affaire languit
   công việc trì trệ
 • (văn học) héo hon
  • Languir d'ennui
   héo hon vì buồn phiền
 • mòn mỏi chờ đợi, mong mỏi
  • Languir d'avoir des nouvelles de son fils
   mong mỏi tin con
 • (từ cũ, nghĩa cũ) ốm mòn, tàn lụi dần
  • Arbre qui languit
   cây tàn lụi dần
Related search result for "languir"
Comments and discussion on the word "languir"