Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
mạn
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • (hàng hải) flanc
  • Mạn thuyền
   flanc d'une jonque
  • mạn phải
   tribord;
  • mạn trái
   bâbord;région
  • Mạn ngược
   haute région;
  • Mạn biển
   région maritime;xem chè mạn;xem mạn phép
Related search result for "mạn"
Comments and discussion on the word "mạn"