Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
mètre
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • mét
  • Mètre carré
   mét vuông
  • Mètre cube
   mét khối
 • cái thước mét (dài một mét)
  • Mètre pliant
   thước mét xếp
  • Mètre à ruban
   thước mét dây
 • (âm nhạc) nhịp phách
 • (thơ ca) vận luật; âm luật
 • (thơ ca, từ cũ nghĩa cũ) nhóm đôi cụm âm tiết
Related search result for "mètre"
Comments and discussion on the word "mètre"