Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
majesty
/'mædʤisti/
Jump to user comments
danh từ
  • vẻ uy nghi, vẻ oai nghiêm, vẻ oai vệ, vẻ đường bệ
IDIOMS
  • Your (His, Her) Majesty
    • tâu Bệ hạ, tâu Hoàng đế, tâu Hoàng hậu (tiếng tôn xưng)
Related words
Related search result for "majesty"
Comments and discussion on the word "majesty"