Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
manqué
Jump to user comments
tính từ
 • hỏng
  • Ouvrage manqué
   tác phẩm hỏng
 • lỡ
  • Occasion manquée
   dịp bỏ lỡ
 • bất thành, bất túc
  • Docteur manqué
   bác sĩ bất thành
  • garçon manqué
   con gái bà mụ nặn sai
danh từ giống đực
 • bánh ngọt phết mứt
Related search result for "manqué"
Comments and discussion on the word "manqué"