Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
masque
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • mặt nạ
  • Masques de carnaval
   mặt nạ hội cacnavan
  • Masque à gaz
   mặt nạ phòng hơi độc
  • Masque d'escrime
   mặt nạ đấu kiếm
  • Masque anesthésique
   (y học) mặt nạ gây mê
  • Masque de larve de libellule
   (động vật học) mặt nạ của ấu trùng chuồn chuồn
 • vẻ mặt, gương mặt
  • Avoir un masque de tristesse
   có gương mặt buồn
 • kem phấn; lớp kem phấn (ở mặt)
 • (quân sự) ụ, mô đất (đê nấp)
 • (nghĩa bóng) bề ngoài giả dối
  • Prendre le masque de la vertu
   giả đạo đức
 • (từ cũ, nghĩa cũ) người đeo mặt nạ
  • arracher le masque à quelqu'un; ôter le masque à quelqu'un
   lột mặt nạ ai
  • lever le masque
   xem lever
danh từ giống cái
 • (từ cũ, nghĩa cũ) con ranh
Related search result for "masque"
Comments and discussion on the word "masque"