Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), English - Vietnamese)
manque
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự thiếu
  • Manque de main d'oeuvre
   sự thiếu nhân công
 • chỗ thiếu, điểm thiếu; nhược điểm
  • Ressentir ses manques
   cảm thấy nhược điểm của mình
 • (ngành dệt) mũi sót
  • manque à gagner
   sự bỏ lỡ dịp lời lãi
  • manque de; par manque de
   vì thiếu
  • Il n'a pas réussi, manque de persévérance
   nó không thành công vì thiếu kiên trì
tính từ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) tồi; không đầy đủ
  • à la manque
   (thông tục) không ra gì
  • Artiste à la manque
   nghệ sĩ không ra gì
Related search result for "manque"
Comments and discussion on the word "manque"