Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
medium
/'mi:djəm/
Jump to user comments
danh từ, số nhiều mediums /'mi:djəmz/, media /'mi:djə/
 • người trung gian, vật môi giới
  • through (by) the medium of
   qua sự môi giới của
 • trung dung, sự chiết trung
  • happy medium
   chính sách trung dung, chính sách ôn hoà
 • bà đồng, đồng cốt
 • (nghệ thuật) chất pha màu
 • hoàn cảnh, môi trường
 • phương tiện, dụng cụ
tính từ
 • trung bình, trung, vừa
  • medium wave
   (raddiô) làn sóng trung
Related search result for "medium"
Comments and discussion on the word "medium"