Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
average
/'ævəridʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • số trung bình, mức trung bình; sự ước lượng trung bình
  • on the (an) average
   trung bình
  • to take (strike) an average
   lấy số trung bình
  • below the average
   dưới trung bình
  • above the average
   trên trung bình
 • loại trung bình, tiêu chuẩn bình thường
 • (thương nghiệp) sự chia số thiệt hại (về tàu bè hoặc hàng hoá chở trên tàu bè) do tai nạn (giữa chủ tàu và hãng bảo hiểm)
  • particular average
   sự chia thiệt hại do tai nạn bất ngờ
  • general average
   sự chia thiệt hại do cố ý gây ra hay do hoàn cảnh bắt buộc
tính từ
 • trung bình
  • average output
   sản lượng trung bình
  • average value
   giá trị trung bình
 • bình thường, vừa phải, theo tiêu chuẩn thông thường
  • an average man
   người bình thường
  • of average height
   có chiều cao vừa phải (trung bình)
  • man of average abilities
   người có khả năng bình thường
ngoại động từ
 • tính trung bình; đạt trung bình là, trung bình là
  • to average a loss
   tính trung bình số thiệt hại
  • to average six hours a day
   làm việc trung bình là sáu tiếng một ngày
Related search result for "average"
Comments and discussion on the word "average"