Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
mentir
Jump to user comments
nội động từ
 • nói dối, nói láo, nói điêu
 • làm trái với; phủ nhận
  • Mentir à sa conscience
   làm trái với lương tâm
  • à beau mentir qui vient de loin
   đi xa về tha hồ nói khoác
  • en avoir menti
   đã nói sai về việc ấy
  • mentir comme un arracheur de dents
   xem arracheur
  • sans mentir; pour ne pas mentir
   nói thực ra; nói thẳng thắn ra
  • se mentir à soi-même
   tự dối mình
Related search result for "mentir"
Comments and discussion on the word "mentir"