Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
mister
/'mistə/
Jump to user comments
danh từ
 • (thường) (viết tắt) Mr. ông
  • Mr. Smith
   ông Xmít
 • (thông tục), (như) sir
  • here! mister! is this yours?
   này, ông có phải cái này là của ông không?
 • người thường (đối lại với quý tộc)
  • be he prince or mere mister
   dù anh ta là ông hoàng hay người thường
 • (thông tục);(đùa cợt) chồng, ông xã, bố nó
ngoại động từ
 • gọi bằng ông
Related words
Related search result for "mister"
Comments and discussion on the word "mister"