Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
minister
/'ministə/
Jump to user comments
danh từ
 • bộ trưởng
IDIOMS
 • Minister for (of) Foreign Affrais; Foreign Minister
  • bộ trưởng bộ ngoại giao, ngoại trưởng
 • the Council of Ministers
  • hội đồng bộ trưởng
  • (ngoại giao) công sứ
   • minister plenipotentiary
    công sứ toàn quyền
  • người thừa hành, người trợ thủ, tay sai
  • (tôn giáo) mục sư
 • Minister of State
  • Quốc vụ khanh; bộ trưởng không bộ
 • the Prime Minister
  • Thủ tướng
động từ
 • (+ to) giúp vào, giúp đỡ; chăm sóc
  • to minister to the wants os a sick man
   chăm sóc chu đáo một người ốm
 • (tôn giáo) làm mục sư
 • (từ cổ,nghĩa cổ) cung cấp, cấp
Related search result for "minister"
Comments and discussion on the word "minister"