Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
naked
/'neikid/
Jump to user comments
tính từ
 • trần, trần truồng, khoả thân, loã lồ
  • naked sword
   gươm trần (không có bao)
  • stark naked
   trần như nhộng
 • trụi, trơ trụi, rỗng không (bức tường, cây cối, cánh dồng)
  • naked trees
   cây trụi lá
  • a naked room
   căn buồng rỗng không
 • không che đậy, không giấu giếm, phô bày ra, hiển nhiên, rõ ràng
  • the naked truth
   sự thật hiển nhiên, rõ ràng
 • không thêm bớt
  • naked quotations
   lời trích dẫn không thêm bớt
 • không căn cứ
  • naked faith
   lòng tin không căn cứ
Related words
Related search result for "naked"
Comments and discussion on the word "naked"