Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
nude
/nju:d/
Jump to user comments
tính từ
 • trần, trần truồng, khoả thân
  • nude stocking
   bít tất màu da chân
 • (thực vật học) trụi lá
 • (động vật học) trụi lông
 • (pháp lý) không có hiệu lực, vô giá trị
  • a nude contract
   một bản hợp đồng không có hiệu lực
danh từ
 • (nghệ thuật) tranh khoả thân; tượng khoả thân
 • (the nude) người khoả thân; tình trạng khoả thân
Related search result for "nude"
Comments and discussion on the word "nude"