Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
nature
/'neitʃə/
Jump to user comments
danh từ
 • tự nhiên, thiên nhiên, tạo hoá
  • the struggle with nature
   cuộc đấu tranh với thiên nhiên
  • according to the laws of nature
   theo quy luật tự nhiên
  • in the course of nature
   theo lẽ thường
  • to draw from nature
   (nghệ thuật) vẽ theo tự nhiên
 • trạng thái tự nhiên; trạng thái nguyên thuỷ
 • tính, bản chất, bản tính
  • good nature
   bản chất tốt, tính thiện
 • loại, thứ
  • things of this nature do not interest me
   những cái thuộc loại này không làm cho tôi thích thú
  • in (of) the nature of
   giống như, cùng loại với
 • sức sống; chức năng tự nhiên; nhu cầu tự nhiên
  • to ease (relieve) nature
   đi ỉa, đi đái; thoả mãn một nhu cầu tự nhiên
 • nhựa (cây)
  • full of nature
   căng nhựa
IDIOMS
 • against (contrary to) nature
  • phi thường, siêu phàm, kỳ diệu
 • debt of nature
  • (xem) debt
 • to pay one's debt to nature
  • (xem) debt
Related search result for "nature"
Comments and discussion on the word "nature"