Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
nature
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • tự nhiên, thiên nhiên
  • Les merveilles de la nature
   những kỳ quan của thiên nhiên
 • bản chất
  • Nature humaine
   bản chất con người
 • bản tính
  • Bonne nature
   bản tính tốt
 • tình máu mủ
  • La voix de la nature
   tiếng nói của tình máu mủ
 • (nghệ thuật) mẫu (vẽ, nặn)
  • Peindre d'après nature
   vẽ theo mẫu
 • loại
  • Objets de différente nature
   vật khác loại
  • contre nature
   phản tự nhiên, trái đạo thường
  • de nature
   bẩm sinh; nguyên lại
  • en nature
   bằng hiện vật
  • Payer en nature
   trả bằng hiện vật
  • être dans l'état de nature
   trần truồng
  • loi de nature
   lẽ tự nhiên
  • nature morte
   xem mort
  • payer (le) tribut à la nature
   chết
  • nature naturante/nature naturée
   (triết học) tự nhiên tự tạo/tự nhiên được tạo
tính từ
 • (thân mật) hồn nhiên, chất phác
  • Une réponse nature
   một câu trả lời hồn nhiên
 • (thân mật) tự nhiên; thực
  • Elle était si nature dans ce personnage
   cô ta tự nhiên đến thế trong nhân vật đó
 • nguyên chất; không gia vị
  • Un champagne nature
   săm banh nguyên chất
  • Boeuf nature
   thịt bò nấu không gia vị
  • grandeur nature
   to bằng thật
  • Une statue grandeur nature
   pho tượng to bằng thật
phó từ
 • (thông tục) tất nhiên, dĩ nhiên
  • Quoi, du riz? Nature, du riz
   Sao, cơm à? - Tất nhiên, cơm
Related search result for "nature"
Comments and discussion on the word "nature"