Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
nay
/nei/
Jump to user comments
danh từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) sự từ chối, sự cự tuyệt, sự trả lời không
  • to say someone nay
   từ chối ai, không tán thành ai; cấm đoán ai
  • the nays have it
   số người không tán thành chiếm đa số
  • will not take nay
   nhất định không nhận sự cự tuyệt
phó từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) không
  • nay I will not...
   không, tôi không muốn...
 • không những thế; hơn thế, mà lại còn; nói cho đúng hơn
  • I suspect nay I am certain that he is wrong
   tôi nghĩ hơn thế, tôi chắc chắn rằng hắn ta trái
Related search result for "nay"
Comments and discussion on the word "nay"