Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
new
/nju:/
Jump to user comments
tính từ
 • mới, mới mẻ, mới lạ
  • the new year
   năm mới
  • a new suit of clothes
   một bộ quần áo mới; như mới
  • to do up like new
   sửa lại như mới
  • that sort of work is new to me
   loại công việc đó mới mẻ đối với tôi
 • khác hẳn
  • he has become a new man
   hắn trở thành một người khác hẳn
 • tân tiến, tân thời, hiện đại
 • mới nổi (gia đình, người)
IDIOMS
 • new from
  • mới từ (nơi nào đến)
   • a teacher new from school
    một thầy giáo mới ở trường ra
 • new to
  • chưa quen
   • new to the work
    chưa quen việc
 • to turn ovevr a new lef
  • (xem) leaf
phó từ
 • mới ((thường) trong từ ghép)
  • new laid eggs
   trứng mới đẻ
Related words
Related search result for "new"
Comments and discussion on the word "new"